ASHI-WAZA

ASHI-WAZA (TECHNIQUE DE PIED ET DE JAMBE)

 1. De ashi barai
 2. Okuri ashi barai
 3. Sasae tsuri komi ashi
 4. Hiza guruma
 5. O soto gari
 6. Ko soto gari
 7. O uchi gari
 8. Ko uchi gari
 9. Harai tsuri komi ashi
 10. Ko soto gake
 11. O soto otoshi
 12. Ashi guruma
 13. O guruma
 14. O soto guruma

 

Leçon