Goshin jitsu no kata ( avec armes)

Prévisualisation

 

  • Tsukake
  • Choku tsuki
  • Naname tsuki
  • Furi age
  • Furi oroshi
  • Morote tsuki
  • Shomen tsuke
  • Koshi gamae
  • Haimes tsuke
Étiquettes de la leçon : goshin jitsu no kata
Retour à : Le Goshin Jitsu No Kata > Goshin Jitsu No Kata