Goshin jitsu no kata ( sans armes)

Prévisualisation

 • Ryote dori
 • Hidari eri dori
 • Migi eri dori
 • Kata ude dori
 • Ushiro eri dori
 • Ushiro jime
 • Kakae dori
 • Naname uchi
 • Ago tsuki
 • Ganmen tsuki
 • Mae geri
 • Yoko geri
Étiquettes de la leçon : goshin jitsu no kata
Retour à : Le Goshin Jitsu No Kata > Goshin Jitsu No Kata